Salgs- og leveringsvilkår

1 Generelt
Salgsbetingelsene (som man godkjenner ved opprettelse av konto) gjelder for salg av varer og tjenester på Kalesjefix.no til forbrukere.
Selger er: Kalesjefix AS, org. nr. 919 498 986
Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).
Kalesjefix.no: Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.Kalesjefix.no
På Kalejefix.no kan du kjøpe varer og tjenester direkte av Kalesjefix. For å utføre kjøp på Kalesjefix.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.
Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillings bekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.
Er du under 18 år, kan du bare handle, hvis du har eget bankkort (debetkort) som kan brukes til det. Du kan ikke benytte de andre betalingsmåtene som gjelder (se for eksempel punkt 4). Du kan også få en foresatt til å gjøre handelen for deg.
Vi leverer kun til Norge.
Kalesjefix.no vil ta betalt for varer med mva.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.
Dersom du kontakter Kalesjefix.no via e-post lagres din e-post henvendelse og kontaktinformasjon hos oss, kontakter du Kalesjefix.no via telefon lagres ditt telefonnummer hos oss. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gjennomføre din henvendelse og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for oppfølging.

2 Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.
Kalesjefix.no er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen, se også punkt 3 nedenfor.
Ved avvik på vårt lager eller hvis en vare er utsolgt kan din bestilling, eller deler av den bli kansellert. Ved en slik situasjon vil du normalt få en melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.
Kalesjefix.no vil sende en ordrebekreftelse når bestillingen er foretatt. Selger må deretter gi deg beskjed, hvis noe er utsolgt. Dine kvitteringer vil bli levert via epost uavhengig av hvilken betalingsmåte som er valgt.

3 Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.
Ved tilbud på et produkt varer tilbudet i den oppgitte perioden eventuelt til vi er tomme på lageret for kampanje produktet.

4 Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, med faktura eller ved kjøpsfinansiering.
Ved valg av faktura eller kjøpsfinansiering som betalingsmåte vil det inngås egne avtaler for finansieringen, og du vil motta informasjon og avtaledokumenter fra den aktuelle leverandøren av finansieringen ved checkout.
Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Det vil si ved fullføring av checkout. Kortet blir belastet samme dag som kjøpet blir foretatt.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

5 Levering
Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Kalesjefix.no må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Selger forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Kalesjefix.no i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Kalesjefix.no ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Kalesjefix gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Dersom kjøpet heves grunnet forsinket levering skal tilbakebetaling finne sted innen 14 dager etter at kjøpet er hevet.
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Kalesjefix har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis det under transport har oppstått skade på sendingen, eller det du har mottatt ikke stemmer overens med det du har bestilt, så vær snill å kontakte oss så raskt som mulig.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.
Bruksanvisning vil følge med eller være tilgjengelig på produsentens hjemmeside.

6 Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist).
Skjema for angrerett ligger vedlagt i ordrebekreftelsen.
Ta kontakt med Selger og informer om at du ønsker å benytte angreretten.
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.
Alle produkter skal leveres tilbake til Selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten.
Du har risikoen og må selv dekke eventuelle kostnader knyttet til transporten av varen tilbake til Selgeren.
Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt angremeldingen.
Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med gjeldende vilkår.
Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling ved benyttet betalingsmetode.
Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

7 Forsinkelse av leveransen
Dersom Selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger.
Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.

8 Reklamasjon og garanti
Reklamasjon defineres som feil og-/eller mangler som oppstår etter at varen er tatt i bruk som skyldes fabrikasjonsfeil. Reklamasjonsretten gjelder i 2 år for varer som koster over kr 200,- men utvides til 5 år dersom varen er tiltenkt å vare i mer enn 2 år. Reklamasjon forutsetter også at det meldes i fra om dette innen «rimelig» tid etter at feilen/mangelen ble oppdaget. Med «rimelig tid» fastsettes 30 dager fra feilen ble oppdaget til at den meldes i fra. Fra det tidspunkt kan reklamasjon avslås eller avkortes.

I mange reklamasjonssaker skyldes mangelen brukerfeil, manglende programvareoppdateringer eller mangler på tilstøtende produkter som i mange tilfeller kan rettes på stedet. Reklamasjon skal derfor først meldes til kundeservice til forhåndsvurdering. Send inn en detaljert beskrivelse, da f.eks. «virker ikke» gir liten anledning til feilsøk. Send gjerne bilder også, da det i mange tilfeller forklarer mye. Kjøper plikter i den grad det er rimelig å følge Kalesjefix sine instruksjoner omkring feilsøking/feilretting. Dersom forhåndsvurderingen gjort av Kalesjefix tilsier at det er en reklamasjonssak, skal det:

1. Sendes ut ny vare dersom defekte vare kan kasseres på stedet, eller
2. opprettes retur i Kalesjefix sitt retursystem for videre behandling. Kjøper skal da motta returopplysninger samt forhåndsbetalt porto etikett. Kjøper på sin side plikter å levere det defekte produktet godt emballert til ett av Posten/Bring sine innleveringssteder.

Når returnerte reklamasjonsproduktet ankommer Kalesjefix, skal reklamasjonen vurderes/gjenskapes av tekniker internt, eller videresendes til leverandør/produsent for videre vurdering. Dersom det er hensiktsmessig, kan reklamasjonsproduktet bli returnert direkte fra kjøper til leverandør/produsent. Det vil være fagansvarlig for produktet hos leverandør/produsent eller hos Kalesjefix som tar avgjørelsen for hvorvidt vilkårene for reklamasjon er til stede. Ved avslag på reklamasjon kan kjøper be om en skriftlig vurderingsrapport, og avgjørelsen kan klages inn til forbrukerombudet.

Ved innvilgelse av reklamasjon skal Kalesjefix så snart som mulig sende ut reparert eller nytt produkt til kjøper. Dersom produktet ikke lenger finnes i sortiment, skal kjøper tilbys en erstatningsvare med tilsvarende egenskaper, eller på Kalesjefix sin beslutning tilby refusjon av hva en vare med tilsvarende funksjonalitet vil koste. Dersom erstatningsvare ikke finnes skal kjøper tilbys full refusjon. Kalesjefix har inntil to forsøk på å rette feil/mangler, og ved tredje forsøk kan kjøper kreve tilbakebetaling.

Reklamasjon dekker ikke kjøpers uaktsomhet ved bruk, ytre påførte skader, skader påført av tredjepartsprodukter, f.eks. ved bruk av for høy spenning, mangel på bruk av sikring eller bruk og installasjon ut over det som er angitt i produktets brukermanual.
Garanti er i utgangspunktet noe som skal gis ut over reklamasjonsretten. Dersom annet ikke er spesifisert for den enkelte vare er det ingen garanti utover reklamasjonsretten. Dersom en vare har noen form for garanti, skal dette være spesifisert i egenskapene for produktet på nettsidene til Kalesjefix. Dersom det ikke står noe annet enn x antall år garanti, så er dette å tolke som en utvidelse av reklamasjonsretten. Dvs. at 10 års garanti, tolkes slik at det forlenger reklamasjonsretten fra 5 til 10 år. Dersom det står 2 års garanti uten videre spesifikasjon så trer reklamasjonsretten inn til fordel. Garanti er ofte et begrep som brukes i utlandet, og kan være påført emballasje, tekster osv. mens reklamasjonsretten i Norge ofte gir bedre vilkår enn garantien. Dersom garantien har noen form for spesifikasjon i produktinformasjonen er det ordlyden som garanterer for produktet. Dvs. at hvis et produkt har garanti for å være vanntett i 10 år, så vil ikke andre feil og mangler dekkes i mer enn inntil 5 år av reklamasjonsretten.

9 Betaling med kort
Vi forplikter oss i utgangspunktet ikke til å oppbevare kortnummer utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
For å gjøre det enklere å handle hos oss neste gang kan du, ved betaling i kassa, selv velge å lagre kortinformasjonen din sikkert hos oss. Det er viktig at du logger deg ut av kundekontoen din når du har avsluttet handelen. Du er selv ansvarlig for ikke å dele brukernavn og passord med andre. For å utføre betalingen videreformidler vi dine opplysninger til vår betalingsleverandør. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte. (Klarna, DIBS, Afterpay)

10 Retningslinjer for personvern
Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger.
Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger i en link nederst på våre sider.

11 Personalisering og profilering
Ved å akseptere salgsbetingelsene og bli en kunde hos Kalesjefix godtar du at vi personaliserer innholdet på web-siden basert på dine bevegelser og historikk, samt at dataene brukes til å legge deg inn i en interesse gruppe, slik at du mottar relevant markedsføring på eksterne web sider.

12 Salgspant
Kalesjefix.no har salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

13 Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Kalesjefix.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Kalesjefix.no leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Kalesjefix.no sin side. Du som kunde er også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt på din konto er korrekte. Endringer i navn må gjøres ved å kontakte vårt kundesenter.

14 Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.
Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34. Se egen lenke til denne på vår nettside.

15 Endring i vilkårene
Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

16 Force majeure
Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

17 Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Kalesjefix.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Follo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Ved å være Trygg e-Handel sertifisert forplikter foretaket seg til å følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.